Nytt lagförslag för effektivare överprövning inom upphandling

I början av året lämnade regeringen en lagrådsremiss för att effektivisera processen kring överprövningar inom offentlig upphandling. Lagförslaget skulle bland annat innebära att domstolsprocessen skulle bli mindre tidskrävande och mer förutsägbar för både leverantörer och upphandlande myndigheter.

 

Vad är en överprövning inom offentlig upphandling?

Om en leverantör anser att en upphandlande myndighet eller enhet inte har följt de upphandlingsrättsliga villkoren och leverantören därmed lider, eller kan komma att lida skada, kan denne vända sig till en förvaltningsdomstol och klaga, det vill säga överpröva. Leverantören kan överpröva en upphandling, beslutet att avbryta en upphandling eller ett avtals giltighet.

Nackdelen med överprövningar är att det ofta kan resultera i en tidskrävande domstolsprocess som påverkar både leverantör och den upphandlade myndigheten eller enheten. En myndighet som har ett ansvar att leverera en viktig produkt eller tjänst till samhället riskerar att inte kunna leva upp till detta när en överprövning drar ut på tiden. För leverantörer, och särskilt mindre företag, är risken att man inte kan stå fast vid sina anbud när handläggningen tar för lång tid.

 

Vad innebär det nya lagförslaget om effektivare överprövningar?

Den lagändring som har lagts fram består av två grundfundament - att införa ett skyndsamhetskrav samt att begränsa möjligheten att lägga fram nya omständigheter eller bevisningar sent i överprövningsprocessen för att förhindra att handläggningen drar ut på tiden.

 

Vad betyder skyndsamhetskravet?

Regeringen har föreslagit ett lagstadgat skyndsamhetskrav för att både kunna bidra till mer enhetlig handläggning under domstolsprocessen, men också för att skapa snabbare och mer förutsägbara handläggningstider. Man hoppas att kravet ska resultera i att överprövningar avgörs inom några få månader och inte bli liggande hos domstolarna under en längre tid.

 

Preklusionsfrist - begränsar möjligheten att lägga fram nya omständigheter

Regeringen vill även införa regler för så kallad preklusionsfrist, vilket betyder att en part inte längre får bidra med nytt material efter en viss tidpunkt i till exempelvis en domstolsprocess. Förslaget innebär att leverantören måste lägga fram de omständigheter som ligger till grund för överprövningen inom tre veckor från att ansökan lämnats. En av de främsta anledningarna till att detta förslag har tagits fram är att risken för att handläggningsprocessen drar ut på tiden om nytt material presenteras sent i processen. Genom att begränsa möjligheten att lägga till ny bevisning sent i processen anser man att processen kan effektiviseras.


Lagförslaget rekommenderas träda i kraft den 1 juli 2022.