Hållbar upphandling i byggbranschen

Idag är det stort fokus på hållbar upphandling. Det är en del av de globala målen och Agenda 2030, som antogs vid FN:s toppmöte 2015, där världens länder gemensamt beslutade om mål för att bland annat lösa klimatkrisen. Är du en leverantör i byggbranschen är det därför bra om du har koll på de ökande hållbarhetskraven när du lämnar anbud. Då kan du jobba proaktivt och öka era chanser att vinna upphandlingen.

Offentlig upphandling används för att på bästa möjliga sätt uppnå en rad samhällsnyttor och därmed använda sina tillgångar på bästa sätt. Genom att ställa rätt krav vid upphandlingen, så kan det leda till ökad sysselsättning, bättre social och miljömässig hållbarhet. Som en upphandlande organisation uppnår man detta genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingen.

Hållbarhetskrav inom byggbranschen

Men vad innebär egentligen hållbar upphandling eller hållbarhetskrav? Generellt kan man säga att det är att den upphandlande organisationen inte bara tar hänsyn till fördelarna som upphandlingen ger den egna verksamheten, utan även på hur stor påverkan det blir på samhället som helhet; miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Det ställer även höga krav på dig som leverantör när du ska lämna anbud. Vid en hållbar upphandling är hela livscykeln i fokus – allt från produktion till transport och arbetsmiljö.

I takt med att hållbarhetskraven ökar i upphandlingarna måste också leverantörer i byggbranschen börja fokusera mer både på social hållbarhet men också på de mest betydande miljöaspekterna. Det kan exempelvis vara att främja återbruk av bygg- och rivningsavfall, använda maskiner som är fossilfria eller säkerställa en god arbetsmiljö.

hallbar-upphandling-byggbranschen

Miljö och hållbarhetskrav som tilldelningskriterier

Anbudsutvärdering är när upphandlaren går igenom alla inkomna anbud för att utvärdera vilket anbud som ska vinna affären utifrån det som efterfrågas i upphandlingsdokumenten. När den avvägningen görs, kan tilldelningskriterierna ha en avgörande roll för vilket anbud som vinner.

Vid en upphandling över tröskelvärdena så är det anbudet som är mest ekonomiskt fördelaktigt som ska väljas. För att fastställa vilket anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt utvärderas anbuden på någon av dessa tre utvärderingsgrunder:
· Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet
· Kostnad
· Pris

För att du som leverantör ska kunna förbereda ditt anbud på bästa sätt så ska det framgå i upphandlingsdokumenten vilken utvärderingsgrund som används. Det ska också framgå vilka tilldelningskriterierna är samt hur de kommer att bedömas och vägas mot varandra. Tilldelningskriterier ska alltid vara kopplade till att bedöma vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

I takt med att det ställs fler och bättre krav på miljö och social hållbarhet i offentliga upphandlingar ställer det också högre krav på leverantörerna att hänga med i omställningen. Därför kan det vara bra att redan nu börja se över er verksamhet och hur ni kan bli mer hållbara, så att ni är redo och kanske får ett övertag mot era konkurrenter när anbud ska lämnas. Några faktorer som exempelvis påverkar klimatbelastningen är produkt- och materialval, transporter och utsläpp vid byggplatsen.

När ni sen hittar en intressant upphandling är det viktigt att läsa igenom underlaget flera gånger för att säkerställa att ni besvarar allt som efterfrågas på bästa sätt.

Nya arbetsrättsliga villkor för byggarbetare

En god arbetsmiljö är också en förutsättning för att nå de globala målen. Ett hållbart arbetsliv ger möjlighet till bland annat kompetensutveckling, en god arbetsmiljö och trygghet.

För att skapa ett hållbart arbetsliv behöver kunskap och regelverk följa med i dessa förändringar. Därför har Upphandlingsmyndigheten, som en del av Agenda 2030, nyligen släppt uppdaterade arbetsrättsliga villkor för byggarbetare. Villkoren syftar till att säkerställa att leverantören erbjuder skäliga arbetsvillkor till arbetstagarna vid utförandet av kontraktet.

Ta del av de arbetsrättsliga villkoren hos Upphandlingsmyndigheten.