Hur du lyckas i byggbranschen - Del 1

Mercell4MyntBygg

 

 

Om du befinner dig i byggbranschen är sannolikheten stor att du gärna vill delta i de offentliga byggprojekten, upphandlingsmarknaden har nämligen många möjligheter.

Projekten varierar från små byggprojekt som kommunala bostäder och små vatten- och avloppsprojekt till stora projekt i miljardklassen.

Här går vi igenom hur upphandlingsmarknaden fungerar för dig som har ett litet eller ett medelstort företag.

Vi ska titta på några av de utmaningar du måste vara beredd på och hur du kan hantera dem.

 

 

Trender på upphandlingsmarknaden

 

Trenderna på upphandlingsmarknaden börjar som regel hos de stora aktörerna innan de så småningom märks av bland de mindre byggherrarna runtom i landet.

 

Typiska exempel på detta är:

 • Ökat fokus på miljö och hållbarhetKran2
 • Bekämpning av arbetsrelaterad brottslighet
 • Ökat fokus på kvalitet

 

Alla de här förhållandena medför att uppdragsgivarna allt oftare ställer högre krav på aktörerna som de ingår kontrakt med och att de använder andra kriterier än bara prisnivå när kontrakten ska tilldelas.

 

 

De stora entreprenörerna vi läser om i dagspressen som bygger hängbroar och motorvägar har egna experter och jurister som kan upphandlingsmarknaden utan och innan.

De har eget folk som jobbar med dokumentation av alla typer av krav. Och de har personer som jobbar strategiskt med inköp av material och tjänster.

Om du däremot är en liten eller medelstor aktör så måste du kunna hantera många olika roller med begränsade resurser och det där med att jobba strategiskt med anbudsinfordran kommer kanske i andra eller till och med tredje hand.

 

Så vilken taktik ska du använda för att skaffa dig ett försprång?

 

Ökat fokus på miljö och hållbarhet i byggprojekt

 

När byggherren lägger ut ett bygguppdrag på upphandling sker det oftast som en totalentreprenad, där projektering ska ingå i uppdraget, eller som flera entreprenader baserade på beskrivningar som tagits fram av byggherren.

 

Oavsett entreprenadform har fokus på miljö och hållbarhet ökat alltmer. Miljö kan bland annat handla om:

 • Energiförbrukning under uppförandet och i byggets driftsfas 
 • Material
 • Transport
 • Inomhusklimat
 • Livscykelkostnader
 • Riggning och drift
 • Utsläpp på byggplatsen

 

Miljöfokus i byggprojekt kan visa sig antingen som konkreta minimikrav eller som att miljö och hållbarhet används som tilldelningskriterier. Det kan också vara en kombination av dem.

Till exempel kan det ställas vissa minimikrav när det gäller energiförbrukningen samtidigt som det ges extrapoäng i bedömningen om minimikraven överträffas.

 

Prenumerera gratis på vårt nyhetsbrev - med artiklar från Upphandlingsbloggen

Miljö som tilldelningskriterium

 

Båda är tillåtna men skillnaden är att när det bara är tal om minimikrav som inte bedöms i rangordningen av anbuden så är det tillräckligt att lösningen du erbjuder uppfyller minimikravet. Då är det ingen idé att erbjuda något som överträffar kraven, det betyder oftast att priset också blir högre.

Om miljö används som ett tilldelningskriterium måste du tänka till lite extra. Det är här du kan få bättre poäng än konkurrenterna.

Var också uppmärksam på hur kriterierna vägs mot varandra.

Ju högre vikt det läggs på priset, desto mindre viktigt blir miljön när kontraktet ska tilldelas. Och tvärtom också förstås. 

 

Hur ska du dokumentera miljöprestandan i anbudet?

 

Vad som väger tyngst i bedömningen ska vara beskrivet i upphandlingsdokumenten.

Det finns egentligen inga krav på att detta också ska vara beskrivet i detalj i själva tilldelningskriterierna. Men om det som läggs vikt vid framgår av projektets syfte eller något annat i uppdragsbeskrivningen kan det vara bra att ge en beskrivning.

 

Det är därför viktigt att du läser igenom upphandlingsdokumenten noga och inte bara skummar igenom dem.

Om du inte läser igenom upphandlingsdokumenten tillräckligt noga kan du misslyckas med anbudssvaret och gå miste om viktiga poäng i bedömningen.

 

Enligt upphandlingsreglerna ska uppdragsgivaren också beskriva dokumentationskraven på ett tydligt sätt så att alla intresserade och seriösa leverantörer kan uppfatta dem på samma sätt.

Så om kravet på dokumentationen som du ska skicka in inte är tillräckligt bra beskrivet eller du blir osäker på vad uppdragsgivaren menar, måste du be uppdragsgivaren specificera dokumentationskravet närmare.

 

Artikeln fortsätter – Läs vidare på del 2

 

 • Bekämpning av arbetsrelaterad brottslighet
 • Ökat fokus på kvalitet
 • Kompetens & Kvalitetsledning
 • Kvalitetsledning som tilldelningskriterium
 • Kvalitetsledning som kvalifikationskrav