Hur du lyckas i byggbranschen - Del 2

Mercell4MyntBygg

 

Bekämpning av arbetsrelaterad brottslighet

 

Det här är en stor fråga som vi inte hinner täcka helt i den här artikeln. Men vi vill ändå säga något om kravet på antalet led i leverantörskedjan.

 I reglerna för offentlig upphandling finns det konkreta krav på att byggherren inte ska tillåta mer än två led i leverantörskedjan. De här kraven har tagits fram för att undvika att underleverantörens underleverantör hyr in ett tredje led.

 

På så sätt ska leverantörskedjan bli mer överskådlig och man kan i högre grad bekämpa social dumpning, skatteflykt, penningtvätt och brott mot arbetsmiljölagen.

Två led är ett tak, vilket betyder att det också kan ställas krav på högst ett led i leverantörskedjan.

 

Om du ska använda underleverantörer för att utföra delar av kontraktet kan den här underleverantören alltså inte hyra in ytterligare en annan leverantör för att utföra jobbet i det här fallet. Så här måste du ha koll på dina underleverantörer.


stockholm

Sådana krav är vanligtvis ett kontraktskrav och inget kvalificeringskrav. Men du måste tänka på detta om du behöver anlita en underleverantör för att uppfylla kvalifikationskraven.

Denna underleverantör kan inte anlita ytterligare en leverantör att utföra arbetet om kravet är bara ett led i leverantörskedjan.

 

 

Ökat fokus på kvalitet

Traditionellt har bygguppdrag tilldelats utifrån lägsta pris. Det är fortfarande ganska vanligt, men trenden går mot att även mindre uppdragsgivare börjar prioritera kvalitet.

Vad är egentligen definitionen av kvalitet?

Även om signalerna från myndigheterna säger att byggherren i högre grad ska prioritera något annat än pris är det ofta så att uppdragsgivarna upplever det svårt att hitta bra kvalitetskriterier.

 Ändå finns det vissa kriterier som vi ser återkommer.

 

Kompetens

Detta kan handla om kompetens hos byggplatschef, bas, förman eller andra med ledaransvar. I sådana fall måste du se till att kompetensen är tillräckligt väl dokumenterad och att du får med allt som kan vara av betydelse.

Även här måste du komma ihåg att läsa upphandlingsunderlaget ordentligt för att se om det är något som är särskilt viktigt för uppdragsgivaren. Erfarenhet av liknande byggprojekt är förstås viktigt. Olika typer av intyg eller certifikat måste du också få med.

Ska det användas speciella datasystem eller program i anslutning till byggprojektet, till exempel för dokumentation? Ta i så fall med eventuell kunskap om sådana datasystem och program.

 

Bygganlägg

Kvalitetsledning

 När det gäller kvalitetssäkring kan det handla om både tilldelningskriterier och kvalifikationskrav. 

 

Kvalitetsledning som tilldelningskriterium

Om kvalitetssäkring är ett tilldelningskriterium måste det vara specifikt kopplat till genomförandet av det konkreta uppdraget.

Detta kan röra sig om en beskrivning av rutiner som ser till att kvaliteten på utförandet i byggprojektet upprätthålls i tillräcklig grad.

Det vill säga hur ni följer upp hantverkarnas arbete så att byggnaden blir så som i beskrivningen och att man inte tummat på kvaliteten under genomförandet.

 

I det här fallet måste du beskriva konkret vilka kvalitetsrutiner ni har på byggplatsen. Det räcker inte med att bara bifoga en kopia av ert kvalitetssystem (om ni har ett). Du måste beskriva hur ni konkret följer upp kvaliteten på byggplatsen.

 

 

Kvalitetsledning som kvalifikationskrav

 

Men det är kanske vanligare att det ställs kvalifikationskrav för att se till att leverantörerna som konkurrerar om kontraktet har kvalitetsledningssystem som kan säkra en bra uppföljning av kvaliteten.

 

När kvalitetsledningssystem anges som kvalifikationskrav handlar det alltså om att man måste ha ett system som uppfyller vissa minimikrav. Om du har det uppfyller du kravet.

Var observant på om det finns någon form av minimikrav, till exempel ISO 9001 eller liknande. I så fall ligger det till grund för vissa miniminivåer i kvalitetssystemet. Om du har ett kvalitetssystem som är baserat på ISO 9001 kan det uppfylla kraven, men om du inte är certifierad måste du se till att dokumentera att systemet faktiskt uppfyller ISO 9001.

Om du är osäker måste du fråga vad uppdragsgivare kräver som dokumentation och hur detaljerad den ska vara.

Prenumerera gratis på vårt nyhetsbrev  - med artiklar från Upphandlingsbloggen

 

Många kommuner och offentliga uppdragsgivare jobbar konkret med upphandlingsstrategier som lägger vikt vid kvalitet och miljö. Som tidigare nämnt så skiljer sig krav från större uppdragsgivare och stora projekt från mindre uppdragsgivare och mindre uppdrag.

 

Om ni ännu inte har något kvalitetsledningssystem på plats i företaget är det hög tid att börja fundera på det, annars riskerar ni att missa flera bygg- och anläggningsuppdrag i framtiden.